CENTAR ZA EKO TEHNOLOGIJE (CET)

 

Centar za eko tehnologije financiran je putem Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske kroz program TEHCRO.  Osnovan je u svrhu prijenosa i usvajanja novih  tehnologija, kao i komercijalizacije znanstveno-istraživačkih rezultata.

Sastavni dio CET-a je procesno-analitički laboratorij za eksperimentalnu obradu različitih vrsta organskih materijala u aerobnim i anaerobnim uvjetima.

 

Usluge:

  • ispitivanje procesa aerobne i/ili anaerobne obrade krutih ili tekućih tijekova otpada
  • određivanje potencijalnog (PDRI) i realnog (RDRI) dinamičkog respiracijskog indeksa krutih uzoraka prema normi HRN EN 15590:2011
  • mjerenje energetskog potencijala bioplina određivanjem udjela CH4, CO2, NH3, H2S, N2, O2 i CO
  • određivanje organske frakcije ugljika u krutim i tekućim uzorcima (TC, TOC, IC)
  • identifikacija krutih tvari u otpadu (suhe tvari, gubitak žarenjem, pepeo)
  • određivanje ukupnog dušika, amonijaka, suspendiranih tvari, KPK, BPK5 te otopljenog kisika u tekućem toku otpada
  • mjerenje fizikalnih parametara (temperatura, pH, vodljivost)

Reference:

– postrojenje za bioplin 2×2,8 MW u Donjem Vidovcu, Hrvatska

– razvoj tehnologije anaerobne ko-digestije pivske komine i otpadne vode iz pivovare Laško, Slovenija

– termoelektrana Koprivnički Ivanec, Hrvatska

Reference u gospodarenju otpadom: dizajn regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, Hrvatska

Reference u gospodarenju otpadnim vodama: projekt pročišćavanja kanalizacije i otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj – Sima, uključujući postrojenje za gospodarenje otpadom